Home > Svensk > Professor Eugene T. Gendlin's nya förord från 2003

Professor Eugene T. Gendlins nya förord från 2003

Översättat av: Marianne Gabrielsson, Stockholm, 9:e Oktober 2003.

För 25 år sedan, när fokusering var nytt blev en kollega på universitetet chockad när jag sa: "Det omedvetna är kroppen". Idag är föreställningen om att kroppen bär på information inte något nytt. Men exakt hur kunskapen kan göras medveten är inte lika välkänt. Fokusering är en strukturerad och utvecklad metod som ger tillträde till kroppens svar och de steg som följer därefter.

Många människor lever idag och känner inte till kroppens kunskap. Jag brukar säga till terapeuter: När er klient säger något viktigt, lägg då handen mellan din mage och ditt bröst och fråga dem: "Om du riktar din uppmärksamhet till det här området, vad har din kropp att säga om detta?" Terapin kommer omedelbart att fördjupas med de klienter som svarar. De andra kommer att fråga: "Hur då? Vad menar du?"

Pröva själv. I följande stycke, lägg märke till när du inte längre förstår, tillsammans kan vi fortsätta arbeta framåt därifrån.

Du har en kroppslig förnimmelse. Du vet vem du är och var du är och att du läser den här sidan i en bok. Du vet det utan att du behöver tänka efter. Denna vetskap upplever du i kroppen och är enkel att plocka fram. Men detta sätt att veta något med kroppen kan utvecklas och fördjupas betydligt. Du kan lära dig att få en tydlig kroppsligt upplevd känsla eller förnimmelse av vilken specifik situation som helst. Din kropp "vet allt" om alla dina situationer, betydligt fler aspekter än vad du kan tänka ut. Genom att fokusera når du en rik och mångsidig kroppslig kunskap. Härifrån finns nya steg att utforska om du har tålamod att vänta in dem.

Det krävs träning för att behålla kontakten med kroppens kunskap. I en svår situation kan de flesta inte hålla kvar den kroppsliga upplevelsen tillräckligt länge för att kunna fördjupa fokuseringen. Genom att träna fokusering går det att få upplevelsen att stanna kvar längre. De flesta kan inte "öppna" en oklar känsla och på så vis få tillträde till en kraftfull källa varifrån nya tankar och handlingar kan uppstå.

Idag är fokusering spridd över stora delar av världen. De som kan fokusera frågar sig: "Vilket är nästa steg?". Frågan kan verka märklig för dem som inte är bekanta med metoden. Hur kan nya idéer och handlingar komma från kroppen? Är inte kroppen bara en maskin? Hur kan något annat än det som evolution, språk och kultur format, komma från kroppen?

Filosofins objektivism menar att mänsklig erfarenhet är en illusion som har sitt ursprung i strukturer i hjärnan och kemiska processer. Relativisterna skulle påstå att en erfarenhet är kulturellt och språkligt skapad i en specifik tidsålder. Något annat, under det specifika, finns inte.

Min filosofi leder till nya antaganden inom fysik och biologi, en ny förståelse av människan och hennes kropp. Kroppen är inte en maskin, utan ett fantastiskt samspel med allting som den befinner sig i interaktion med, det är anledningen till att den vet så mycket genom att bara vara. Djuren lever och interagerar utan kultur eller språk. Det är inte kulturen som skapar oss, de förfinar oss bara. Den levande kroppen går alltid längre än dit evolution, kultur och språk för den. Kroppen når längre, genom att leva läggs ny kunskap till.

Kroppen ger sig till känna under tankar, minnen och välbekanta känslor. Fokusering äger rum på ett djupare plan än känslorna. Nivån är till en början grumligare och otydligare, men när det blivit mer välkänt går det att börja bekanta sig med kroppens kunskap.

Till vardags menar man fortfarande att människor och djur inte är något annat är det som vetenskapen slår fast. Genom genmanipulation kan man till exempel skapa en ko-gris med magert kött. Företaget marknadsför det fina köttet och låter sig inte hindras av att djuret lider. Vårt sätt att behandla varandra påminner om detta. Människan försvinner i dagens sätt att bedriva vetenskap. Vi kan inte ens studera vetenskapsmännen själva eller hur de kommer fram till sina antaganden.

Det finns andra sätt att bedriva vetenskap. Holistisk ekologi är ett exempel på detta, min filosofi är ett annat: en en-persons-vetenskap som kan studera sig själv! Den fördjupar sig i kroppen från insidan och studerar det som dyker upp. Genom att fokusera har vi utvecklat tänkande vid gränsen ("Thinking At the Edge," TAE), enkla steg till artikulation av det som ännu inte är utforskat i det område som du arbetar.

Vår forskning inom fokusering är en liten del av vad som kommer att kunna bli ett stort forskningsområde. Flera studier visar att terapier har bättre och mer varaktiga resultat om fokusering ingår. Andra effekter av fokusering har också kunnat uppmätas, till exempel bättre immunförsvar. Fokusering används i många sammanhang däribland skolor, affärsverksamheter, andliga rörelser och kurser i kreativt skrivande.

Nybörjare tycker ofta att metoden är heltäckande och allt de behöver. Men fokusering tillför en djupare nivå till andra metoder och kan förbättra dem. Jag rekommenderar därför att fortsätta arbetet mot fördjupad utveckling på olika sätt och låt fokuseringen förbättra resultatet.

Det finns mer än 600 godkända fokuseringshandledare som kan nås per telefon och som kan stå till tjänst i en eller ett par timmar. Du kan också komma i kontakt med en fokuseringspartner på vår hemsida. Att fokusera med en partner innebär att tiden delas lika och när halva tiden har gått byter ni roller, det går bra att fokusera per telefon. Fokusering skapar en relation som inte liknar vare sig vänskap, terapi eller en familjerelation, det är en ny social institution. Låt mig förklara varför den behövs.

De roller och sociala strukturer som vi lever med till vardags är inte längre tillräckliga. Vi måste improvisera och dagligen tvingas vi skapa nya sätt att vara kvinna, man, maka- eller make, förälder, lärare, vd, gammal- eller ung människa. Våra nära relationer faller samman i allt större utsträckning. "Det verkar inte finnas någon för mig" hör vi fler och fler säga. Alla människor är komplicerade, alla är ensamma. Den moderna urbana miljön är mycket splittrad.

Ett tag trodde man att bara man uttryckte sina känslor skulle de nära relationerna bli bättre. Det var bara att släppa fram det som man bar på. Men det som den andre hör är ofta väldigt annorlunda mot vad som är avsikten, och det kan vara smärtsamt att lyssna. På liknande vis reagerar vi ibland på sätt som får den andre att tystna.

Det är lättare för en terapeut att lyssna, än det är för dem som står nära. När närstående talar med varandra reagerar lyssnaren starkt, hela livet påverkas av det som sägs. En terapeut kan följa en klient till djupare nivåer där förändringar och läkning kan ske. Klienten kan sedan möta sina närstående friare och på ett djupare plan. Genom det nya systemet med fokuseringspartners kan den fördelen med det terapeutiska mötet göras tillgängligt för alla. En fokuseringspartner kostar ingenting och är jämlik eftersom man turas om. Den nya sociala institutionen förändrar den urbana miljön, de avskilda delarna får kontakt med varandra.

När jag fokuserar är jag tyst långa stunder och pratar när jag vill. Jag säger inget som jag inte vill säga. Att tala från insidan innebär att jag lyssnar till mig själv och är i kontakt med mig själv i en receptiv interaktion.

En fokuseringspartner ger inga råd, värderar inte och kommenterar inte. Partnern repeterar ibland vad som sagts för att vara säker på att ha hört rätt "Jag tror att du sa…". Men de behöver bara säga något när de inte förstår så att jag kan förtydliga vad jag menar. Min partner är uppmärksam och missar inte en stavelse.

Att fokusera med en partner regelbundet förhöjer livet avsevärt. Jag skulle inte vilja vara utan min partner. Fast jag har faktiskt två. Jag använder min tid till att fokusera eller vad som passar mig bäst. När det är min tur lägger jag märke till hur inbjudande det är -- tiden är bara min. Kanske vet jag vad jag vill använda den till, kanske använder jag den till att se efter vad som finns. Jag funderar på om jag ska prata om det här… eller det där... eller kanske börja med att fokusera i tystnad... Jag kan välja vad jag vill.

Vi kan erbjuda några timmars undervisning per telefon i fokusering och lyssningsteknik -- både att lyssna och att bli lyssna på. Nästa steg är att välja en partner från vår hemsida och fortsätta på egen hand.

I fokusering märker man att en levande människa framför sig är mycket mer än vilken metod, teori, syfte eller projekt som helst. Vi begränsar vad vi än gör i syfte att nå det som är viktigare: att ge en annan människa full uppmärksamhet på det som den väljer att visa. Vår närvaro får den andre att andas och bara vara. Vi lyssnar på vad de vill förmedla och lägger inte till något. Det ger maximal närhet med minimal insats.

All contents Copyright 2012 by The Focusing Institute
Email comments to webmaster